Generelle betingelser for Top Tours

Generelle betingelser for Top Tours

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Top Tours (i det følgende benævnt som Top Tours eller rejsearrangøren) og kunden, som køber en pakkerejse eller anden turistmæssig ydelse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven. Betingelserne er udarbejdet i henhold til retningslinjer fra Danmarks Rejsebureau Forening. 

TopTours er medlem af Rejsegarantifonden og har medlemsnummer 1478. 

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

  • Transport (f.eks. flybilletter, billeje, transfer mv.)
  • Indkvartering (f.eks. hoteller, moteller, feriehuse mv.)
  • Anden turistmæssig ydelse 

Ved "anden turistmæssig ydelse" menes ydelser, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen (f.eks. billet til fodboldkamp, koncertbillet, yogakursus, dykning, greenfee til golf, skileje mv.)

Selvom forskellige ydelser købt hos Top Tours faktureres på forskellige tidspunkter, er de en del af en samlet pakkerejse, der er dækket ind under pakkerejseloven og Rejsegarantifonden.

Ved salg af turistmæssige ydelser købt alene (f.eks. flybilletter købt alene eller hotelophold købt alene), agerer Top Tours alene agent for det pågældende flyselskab, hotel mv. I dette tilfælde er kunden ikke dækket af pakkerejseloven eller Rejsegarantifonden.

 

1. Aftaleindgåelse

Alle tilbud er sammensat på baggrund af øjeblikspriser, som Top Tours ikke kan garantere. Top Tours er kun bundet af tilbuddet, såfremt de enkelte elementer i tilbuddet såsom flybilletter og hoteller stadig er tilgængelige, når kunden accepterer tilbuddet.

Aftaleforholdet mellem kunden og Top Tours er bindende ved kundens accept af tilbuddet online via ”Min Rejse” eller skriftligt via e-mail. Ved accept af rejsen forpligter kunden sig til at betale rejsens fulde pris, uanset om rejsen afbestilles eller gennemføres. Priserne i tilbuddet kan kun garanteres ved rettidig betaling.

Skulle Top Tours være nødt til at foretage ændringer i din rejse, når vi booker den, hører du fra os med det samme. I sådan et tilfælde vil vi gøre, hvad vi kan, for at give dig et lige så godt eller bedre alternativ end det aftalte. Er alternativet ikke tilfredsstillende for dig, har du ret til at ophæve aftalen.

 

2. Pris

Rejsens pris omfatter de elementer i tilbuddet, som kunden har ønsket at få sammensat, samt lovpligtig afgift til Rejsegarantifonden. Generelt gælder det, at den samlede pris er inklusive skatter og afgifter medmindre andet er anført.

Imidlertid forekommer der i mange lande lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt. Normalt vil sådanne skatter blive oplyst ved bestilling og/eller i rejsedokumenterne. De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter. Kunden kan ikke få refunderet udgifter til sådanne skatter og afgifter på de rejsemål hvor dette afregnes lokalt ved ankomst/afrejse.

 

3. Betaling

Frist for betaling af depositum vil fremgå af ”Min Rejse”. Hele rejsens pris skal være betalt senest 60 dage før afrejse, medmindre andet er aftalt.

Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har Top Tours ret til at betegne rejsen som annulleret og derfor afbestille rejsen. I sådanne tilfælde har Top Tours ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste jf. reglerne i afsnit 6, såfremt kunden afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

 

4. Prisændringer efter aftalens indgåelse

Top Tours kan indtil 20 dage før afrejse forhøje den aftalte pris for rejsen som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser samt skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.

Top Tours har valgt ikke at udnytte muligheden for at forhøje den aftalte pris for rejsen ved ændringer i valutakurser, som er anvendt ved beregningen af den aftalte pris.

 

5. Kundens mulighed for ændringer

Pakkerejser og turistmæssige ydelser købt alene kan ændres frem til afrejse, såfremt den ønskede ændring er mulig. Kunden hæfter for eventuelle meromkostninger forbundet med ændringer, samt et eventuelt ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person.

Tilkøb, som f.eks. aktiviteter, anses ikke som ændringer, og disse kan derfor foretages uden ekspeditionsgebyr helt frem til afrejse, såfremt tilkøbet er tilgængeligt.

Top Tours har ingen ændringsret i forhold til de anvendte flyselskaber. Derfor kan kunden ikke i noget tilfælde ændre flybilletter. Det gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

OBS: Såfremt Top Tours’ ændringsret over for tredjepart (f.eks. hoteller, transport mv.) er begrænset, vil kundens ændringsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

Hvis for eksempel den ønskede ændring vedrører et ikke-refunderbart hotel, har Top Tours ikke mulighed for at foretage ændringen. Top Tours hjælper gerne med at finde et andet hotel, men kunden hæfter selv for de yderligere omkostninger.

 

6. Kundens mulighed for afbestilling

Kunden har mulighed for at afbestille sin rejse efter nedenstående betingelser. For at afbestille rejsen skal kunden sende Top Tours besked herom på mail indeholdende navn og bookingnummer.

  • Ved afbestilling før restbetalingsdato mister kunden sit depositum*

  • Ved afbestilling efter restbetalingsdato mister kunden hele rejsens pris

*Såfremt Top Tours’ afbestillingsret over for tredjepart (f.eks. hoteller mv.) er begrænset, vil kundens afbestillingsret være begrænset yderligere i overensstemmelse hermed.

Top Tours har ingen afbestillingsret i forhold til de anvendte flyselskaber, og flybilletter kan derfor i intet tilfælde afbestilles af kunden. Dette gælder både flybilletter købt alene og flybilletter, der er købt som en del af en pakkerejse.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden for 14 dage før afrejse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv.

Se mere hos Udenrigsministeriet og Statens Serum Institut.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren. 

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt.

Kan kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler øverst i pkt. 6.

 

7. Top Tours’ mulighed for ændringer og aflysning

Aflyser Top Tours en pakkerejse, uden at det er kundens ønske, eller ønsker kunden ikke at deltage i rejsen som følge af væsentlige ændringer, har kunden ret til at hæve aftalen. I dette tilfælde har kunden ret til at få tilbagebetalt 100 % af det indbetalte beløb eller deltage i en anden rejse efter eget valg, såfremt Top Tours uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette, jf. pakkerejselovens § 16.

Ved turistmæssige ydelser købt alene agerer Top Tours udelukkende agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. Top Tours er derfor ikke ansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger e.l., og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

Ved væsentlige ændringer eller aflysninger i rejsen vil Top Tours tage kontakt til kunden hurtigst muligt via email og/eller telefon. Det er derfor vigtigt, at kunden tjekker sin e-mail og telefon regelmæssigt. Det gælder både før afrejse og under rejsen.

 

8. Kundens forpligtelser

Kunden er straks efter modtagelse af rejsedokumenter forpligtet til at kontrollere korrektheden af oplysningerne i rejsedokumenterne, herunder at for- og efternavn(e) er korrekt og stemmer overens med det navn, der står i passet.

Ukorrekt navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsekontrol. Top Tours påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger måtte medføre.

Kunden er forpligtet til at kontrollere, at tilbuddet, bookingdokumentet og fakturaen stemmer overens med den bestilte rejse. Det er kundens ansvar at kontrollere korrektheden af samtlige detaljer i rejsens elementer såsom hoteller, værelsestyper, opredninger, antal chauffører, transfer, datoer, tidspunkter mv.

Kunden er selv ansvarlig for alle forhold vedrørende pas, visum, vaccinationer, andre sundhedsmæssige forhold mv., der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Bemærk, at der ved transit ofte stilles krav om visum. Pas skal udenfor EU-landene normalt have en gyldighed på mindst 6 måneder efter hjemkomst.

Gennemføres en rejse ikke pga. manglende rejsedokumenter, ugyldigt pas, manglende vaccinationsattester eller manglende visa, kan kunden ikke kræve refusion for de uudnyttede ydelser eller erstatning.

Det samme gælder, hvis kunden møder for sent/udebliver fra en rejse eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt.

 

9. Afbestillings- og rejseforsikring

Top Tours anbefaler altid, at kunden tegner en afbestillingsforsikring for at være bedst muligt dækket i forhold til den pågældende rejse. Forsikringen dækker i tilfælde af sygdom eller andre forhold, der kan stå i vejen for rejsens gennemførelse.

Bemærk, at afbestillingsforsikring skal tegnes samme dag, som kunden accepterer rejsetilbuddet på Min Rejse. Vilkårene for afbestillingsforsikringen fremgår af forsikringsselskabets forsikringsvilkår. Det er kundens eget ansvar at læse og forstå disse.

Top Tours samarbejder med Gouda og anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring her.
Tegn afbestillingsforsikring.

Top Tours anbefaler også, at kunden tegner en rejseforsikring, der dækker udgifter til lægebehandling, stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, hjemkaldelse, evakuering o.l.

Rejseforsikringen kan tegnes helt frem til afrejse. Vilkårene for rejseforsikringen fremgår af forsikringsselskabets forsikringsvilkår. Det er kundens eget ansvar at læse og forstå disse.

Top Tours samarbejder med Gouda og anbefaler at tegne en rejseforsikring her.
Tegn rejseforsikring.

Top Tours modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter.

 

10. Flytider i rejseplan og billet

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider.

Efter udsendelse af flybilletter og rejsebevis kan der forekomme tidsændringer, og kunden skal derfor altid kontrollere afgangstiderne og -stederne. Det kan kunden gøre på flyselskabets hjemmeside.

  

11. Check-in tid/mødetid

Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales, at kunden i god tid tjekker de aktuelle check-in tider for samtlige flyvninger på rejsen. For oversøiske rejser er check-in tid altid minimum 2 timer før afgang.

 

12. Sædevalg

Specifikke sædevalg kan ikke garanteres på nogen flyklasser, medmindre andet er aftalt, eller kunden har betalt for det.

 

13. Bagageregler

På oversøiske flyvninger er indtjekket bagage inkluderet, medmindre andet er anført i tilbuddet.

 

14. Bagageopbevaring

Opbevaring af bagage i hotellers opbevaringsrum er altid på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage erstattes ikke af Top Tours.

 

15. Top Tours’ ansvar

Top Tours’ ansvar over for kunden er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner (f.eks. Warszawa-konventionen om international luftbefordring og Athen-konventionen om befordring til søs af passagerer og deres bagage).

Top Tours er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for tab som følge af aflysninger, ændringer, mangler mv., når 

  • Aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en pakkerejse (grupperejse) er mindre end et angivet minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden inden en angivet frist.
  • Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold.
  • Aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af Top Tours eller nogen, Top Tours er ansvarlig for.
  • Aflysningen, den manglende opfyldelse eller manglen skyldes udefrakommende omstændigheder, som Top Tours eller nogen, Top Tours er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

I alle andre tilfælde end ved pakkerejser (f.eks. flybilletter, hotelophold eller andre turistmæssige ydelser købt alene) agerer Top Tours alene som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. Top Tours er derfor ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, ændringer, aflysninger, mangler e.l., og kunden henvises til at rette henvendelse direkte til flyselskabet, hotellet mv.

 

16. Reklamation

Oplever kunden fejl eller mangler i pakkerejsen, er kunden forpligtet til at gøre Top Tours, flyselskabet, hotellet mv. opmærksom på dette hurtigst muligt efter, at fejlen eller manglen er konstateret. Oplyser kunden ikke om fejlen eller manglen inden for rimelig tid, frafalder retten til at gøre krav gældende.

Er pakkerejsen mangelfuld, og er den oplyst rettidigt, kan kunden jf. pakkerejselovens § 22/23 kræve, at Top Tours retter op på manglen, medmindre det er umuligt eller vil koste Top Tours et uforholdsmæssigt beløb, taget manglens omfang i betragtning.

Afhjælpes en fejl eller mangel inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen. Kan Top Tours ikke rette op på manglen, har kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Påvirker manglen pakkerejsen væsentligt, har kunden ret til at ophæve aftalen og få samtlige beløb tilbagebetalt.

Opdager kunden fejl eller mangler før eller under rejsen, skal henvendelse rettes til Top Tours hurtigst muligt på telefon.

Top Tours har oprettet et særligt telefonnummer til håndtering af og rådgivning i forbindelse med akut opståede udfordringer på rejsen.

OBS: Top Tours henviser til at læse "Emergency guide" på Min Rejse.

Reklamationer vedrørende turistmæssige ydelser købt alene fremsættes direkte over for flyselskabet, hotellet mv., idet Top Tours alene agerer som agent for de anførte flyselskaber, hoteller mv. og ikke er ansvarlig for mangler, aflysninger, ændringer mv.

 

17. Øvrige betingelser

Der tages forbehold for trykfejl.

 

18. Tvister

Hvis en tvist ikke kan løses mellem parterne, kan kunden indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

 

20. Lovvalg og værneting

Ethvert krav mod Top Tours behandles i henhold til dansk ret ved Københavns Byret.

 

Kontaktinformation

Top Tours 
Vesterbrogade 149, Bygning 12, 3. sal
1620 København V
Danmark
Tlf: 70 20 12 08

CVR: 26179653

Del denne side via E-mail